Seki R, Li C, Fang Q, Hayashi S, Egawa S, Hu J, Xu L, Pan H, Kondo M, Sato T, Matsubara H, Kamiyama N, Kitajima K, Saito D, Liu Y, Gilbert MT, Zhou Q, Xu X, Shiroishi T, Irie N, Tamura K, Zhang G. .  2017 .  Functional roles of Aves class-specific cis-regulatory elements on macroevolution of bird-specific features. Nature Communication .  8:14229 ( ):
Li Y, Wang MS, Otecko NO, Wang W, Shi P, Wu DD, Zhang YP .  2017 .  Hypoxia potentially promotes Tibetan longevity. Cell Research .  27 ( 2 ): 302-305
Wang X, Liu D, He D, Suo S, Xia X, He X, Han JD, Zheng P. .  2017 .  Transcriptome analyses of rhesus monkey pre-implantation embryos reveal a reduced capacity for DNA double strand break repair in primate oocytes and early embryos Genome Research .  ( ):
Li M, Zhang WK, Benvin NM, Zhou X, Su D, Li H, Wang S, Michailidis IE, Tong L, Li X, Yang J .  2017 .  Structural basis of dual Ca2+/pH regulation of the endolysosomal TRPML1 channel. Nature Structural & Molecular Biology .  ( ):
Minghui Li,Xiaoyuan Zhou,Shu Wang,Ioannis Michailidis,Ye Gong, Deyuan Su, Huan Li, Xueming Li& Jian Yang .  2017 .  Structure of a eukaryotic cyclic-nucleotide-gated channel Nature .  542 ( 7639 ): 60-65
Peng Y, Cui C, He Y, Ouzhuluobu, Zhang H, Yang D, Zhang Q, Bianbazhuoma, Yang L, He Y, Xiang K, Zhang X, Bhandari S, Shi P, Yangla, Dejiquzong, Baimakangzhuo, Duojizhuoma, Pan Y, Cirenyangji, Baimayangji, Gonggalanzi, Bai C, Bianba, Basang, Ciwangsangbu, Xu S, Chen H, Liu S, Wu T, Qi X, Su B .  2017 .  Down-regulation of EPAS1 Transcription and Genetic Adaptation of Tibetans to High-altitude Hypoxia. Moleucular Biology and Evolution .  ( ):
Chang H, Hoshina N, Zhang C, Ma Y, Cao H, Wang Y, Wu DD,Bergen SE, Landén M, Hultman CM, Preisig M, Kutalik Z, Castelao E, Grigoroiu-Serbanescu M, Forstner AJ,Strohmaier J, Hecker J, Schulze TG, Müller-Myhsok B, Reif A, Mitchell PB, Martin NG, Schofield PR, Cichon S, N?then MM; Swedish Bipolar Study Group; MooDS Bipolar Consortium, Walter H, Erk S, Heinz A, Amin N, van Duijn CM, Meyer-Lindenberg A, Tost H, Xiao X, Yamamoto T,Rietschel M, Li M .  2017 .  The protocadherin 17 gene affects cognition, personality, amygdala structure and function, synapse development and risk of major mood disorders. MOLECULAR PSYCHIATRY .  ( ):
X Xiao; H Chang and M Li .  2017 .  Molecular mechanisms underlying noncoding risk variations in psychiatric genetic studies. Molecular Psychiatry .  ( ): 1-15