He Y, Luo X, Zhou B, Hu T, Meng X, Audano PA, Kronenberg ZN, Eichler EE, Jin J, Guo Y, Yang Y, Qi X, Su B .  2019 .  Long-read Assembly of the Chinese Rhesus Macaque Genome and Identification of Ape-specific Structural Variants Nature Communications .  ( ):
Shao Y, Tian HY, Zhang JJ, Kharrati-Koopaee H, Guo X, Zhuang XL, Li ML, Nanaie HA, Dehghani Tafti E, Shojaei B, Reza Namavar M, Sotoudeh N, Adeola Oluwakemi A, Li JL, Liang B, Esmailizadeh A, Wang S, Wu DD .  2019 .  Genomic and Phenotypic Analyses Reveal Mechanisms Underlying Homing Ability in Pigeon Molecular Biology and Evolution .  ( ):
Bowen Li, Jonathan R Silva, Xiancui Lu, Lei Luo, Yunfei Wang, Lizhen Xu, Aerziguli Aierken, Zhanserik Shynykul, Peter Muiruri Kamau, Anna Luo, Jian Yang, Deyuan Su, Fan Yang, Jianmin Cui, Shilong Yang, Ren Lai .  2019 .  Molecular Game Theory for a Toxin-dominant Food Chain Model National Science Review .  ( ):
Yu-Chun Li, Jiao-Yang Tian, Feng-Wen Liu, Bin-Yu Yang, Kang-Shu-Yun Gu, Zia Ur Rahman, Li-Qin Yang, Fa-Hu Chen, Guang-Hui Dong, Qing-Peng Kong .  2019 .  Neolithic Millet Farmers Contributed to the Permanent Settlement of the Tibetan Plateau by Adopting Barley Agriculture National Science Review .  ( ):
Ma P, Song NN, Li Y, Zhang Q, Zhang L, Zhang L, Kong Q, Ma L, Yang X, Ren B, Li C, Zhao X, Li Y, Xu Y, Gao X, Ding YQ, Mao B .  2019 .  Fine-Tuning of Shh/Gli Signaling Gradient by Non-proteolytic Ubiquitination during Neural Patterning Cell Reports .  ( ):
Sun B, Yang D, Dai H, Liu X, Jia R, Cui X, Li W, Cai C, Xu J, Zhao X .  2019 .  Eradication of Hepatocellular Carcinoma by NKG2D-specific CAR T-cells Cancer Immunology Research .  ( ):
Zhou W, Jin Y, Meng Q, Zhu X, Bai T, Tian Y, Mao Y, Wang L, Xie W, Zhong H, Zhang N, Luo MH, Tao W, Wang H, Li J, Li J, Qiu BS, Zhou JN, Li X, Xu H, Wang K, Zhang X, Liu Y, Levin GR, Xu L, Zhang Z .  2019 .  A Neural Circuit for Comorbid Depressive Symptoms in Chronic Pain Nature Neuroscience .  ( ):
Wang S, Wang N, Yu B, Cao M, Wang Y, Guo Y, Zhang Y, Zhang P, Yu X, Wang S, Zeng L, Liang B, Li X, Wu Y .  2019 .  Circulating IGF-1 Promotes Prostate Adenocarcinoma via FOXO3A/BIM Signaling in a Double-transgenic Mouse Model Oncogene .  ( ):