Jing Luo, Jing Chai, Yanling Wen, MinTao,Guoliang Lin, Xiaochuan Liu, Li Ren,Zeyu Chen, Shigang Wu , Shengnan Li, Yude Wang, Qinbo Qin, Shi Wang , Yun Gao,Feng Huang, Lu Wang, Cheng Ai, Xiaobo Wang, Lianwei L, Chengxi Ye, Huimin Yang,Mi Luo , Jie Chen, Hong Hu, Liujiao Yuan, Li Zhong, Jing Wang, Jian Xu, Zhenglin Du,Zhanshan (Sam) Ma , Robert W. Murphy, Axel Meyer, Jianfang Gui, Peng Xu,Jue Ruan, Z. Jeffrey Chen, Shaojun Liu, Xuemei Lu, Ya-ping Zhang .  2020 .  From Asymmetrical to Balanced Genomic Diversification during Rediploidization: Subgenomic Evolution in Allotetraploid Fish Science Advances .  ( ):
Tang X, Fang M, Cheng R, Zhang Z, Wang Y, Shen C, Han Y, Lu Q, Du Y, Liu Y, Sun Z, Zhu L, Mwangi J, Xue M, Long C, Lai R .  2020 .  Iron-Deficiency and Estrogen Are Associated With Ischemic Stroke by Up-Regulating Transferrin to Induce Hypercoagulability Circulation Research .  ( ):
Kapheim KM, Jones BM, Pan H, Li C, Harpur BA, Kent CF, Zayed A, Ioannidis P, Waterhouse RM, Kingwell C, Stolle E, Avalos A, Zhang G, McMillan WO, Wcislo WT .  2020 .  Developmental Plasticity Shapes Social Traits and Selection in a Facultatively Eusocial Bee Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America .  ( ):
Shao Y, Wang XB, Zhang JJ, Li ML, Wu SS, Ma XY, Wang X, Zhao HF, Li Y, Zhu HH, Irwin DM, Wang DP, Zhang GJ, Ruan J, Wu DD .  2020 .  Genome and Single-Cell RNA-sequencing of the Earthworm Eisenia Andrei Identifies Cellular Mechanisms Underlying Regeneration Nature Communications .  ( ):
O'Brien PA, Tan S, Yang C, Frade PR, Andreakis N, Smith HA, Miller DJ, Webster NS, Zhang G, Bourne DG .  2020 .  Diverse Coral Reef Invertebrates Exhibit Patterns of Phylosymbiosis ISME Journal .  ( ):
Xiong Q, Liu B, Ding M, Zhou J, Yang C, Chen Y .  2020 .  Hypoxia and Cancer Related Pathology Cancer Letters .  ( ):
Wu J, Wu Y, Rao D, Zhou T, Gong S .  2020 .  China's Wild Turtles at Risk of Extinction Science .  ( ):
Zhang C, Xiao X, Li T, Li M .  2020 .  Translational Genomics and Beyond in Bipolar Disorder Molecular Psychiatry .  ( ):